Կանոններ

Սույն պայմանագիրը հասցեագրված է Համացանցում www.biglemon.am կայքում գրանցված ֆիզիկական անձանց, այսուհետ` "Բաժանորդ" և հանդիսանում է սույն Պայմանագրին կից Հավելվածում նշված անձի պաշտոնական և հրապարակային առաջարկություն, այսուհետ`"Վաճառող", ի դեմս ՙՏրաբանդ՚ ՍՊԸ, այսուհետ`"Ներկայացուցիչ", գործող Վաճառողի անունից և նրա հաշվին, կնքել պայմանագիր, որի առարկան և պայմանները նշված են սույն Պայմանագրին կից Հավելվածում, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Տերմիններ և սահմանումներ.


Հրապարակային Օֆերտա` Վաճառողի Ապրանքների և (կամ) Ծառայություների ձեռք բերման անսահմանափակ թվով անձանց, այդ թվում Օգտատերերին ուղղված, Կայքում հրապարակվող սույն առաջարկությունը:


Ակցիա - Վաճառողի կողմից անցկացվող միջոցառում, որն ուղղված է Վաճառողի Ապրանքների/Ծառայությունների իրացմանը Ներկայացուցչի Բաժանորդներին ըստ սույն Հրապարակային Օֆերտայում վերապահված պայմաններով Ներկայացուցչից ձեռք բերված կտրոնների:  Օգտատերը/Ներկայացուցչի Բաժանորդը ընդունում է փաստացիորեն Ակցիային մասնակցած, եթե իր կողմից Վաճառողից ձեռք են բերվել Ապրանքներ/Ծառայություններ Հրապարակային Օֆերտայի շրջանակներում` Կտրոնը ներկայացնելու դեպքում: Ակցիայի պայմանները վերապահվում են Կայքում և հանդիսանում են սույն Հրապարակային Օֆերտայի (Պայմանագրի) անբաժանելի մասը (Հավելվածը):


Կտրոն` Օգտատերի կողից Ներկայացուցչից ձեռք բերվող կտրոն, որը թույլ է տալիս միանշանակորեն նույնականացնել Բաժանորդին և որը իրավունք է տալիս Վաճառողից Ակցիայի անցկացման պայմաններով Ապրանքների /Ծառայությունների ձեռք բերում Ակցիայի գործողության ժամանակաշրջանում:


Ակցիայի անցկացման ժամանակաշրջան` ժամանակաշրջան, որի ընթացքում Ներկայացուցիչը Բաժանորդներին տրամադրում է Կտրոններ ձեռք բերելու հնարավորոթյուն:


Կտրոնի գործողության ժամկետ` ժամանակաշրջան, որի ընթացքում Վաճառողը պարտավոր է Կտրոն ներկայացնող Բաժանորդներին Հրապարակային Օֆերտայի պայմաններով տրամադրել Ապրանքներ/ Ծառայություններ Ակցիայի անցկացման պայմաններին համապատասխան:
Կտրոնի գործողության ժամկետը նշվում է Կայքում:


2. Պայմանագիրը կնքելու լրիվ անվերապահ համաձայնություն (այսուհետ` Ակցեպտ) է հանդիսանում Ներկայացուցչի գրանցումը www.biglemon.am կայքում (այսուհետ` Կայք) և Պայմանագրի 7 կետով նախատեսված վճարման իրականացումը:


3. Պայմանագրի Ակցեպտ նշանակում է, որ Բաժանորդը համաձայն է սույն առաջարկության բոլոր դրույթներին և հավասարազոր է Պայմանագրի և դրան կից հավելվածների կնքմանը:

4. Պայմանագրի առարկան, պայմանները և գործողության ժամկետը սահմանվում են դրան կից համապատասան Հավելվածում (Ակցիայի անցկացման պայմաններ):

5. Պայմանագրին կից Հավելվածը հանդիսանում է դրա անբաժանելի մասը: Պայմանագրին կից Հավելվածում նշված բոլոր պայմանները հանդիսանում են Պայմանագրի պայմաններ:

6. Պայմանագրին կից Հավելվածը տեղակայվում է Համացանցում Կայքի էջի ՙԱկցիայի պայմանները՚ բաժնում, որը ներառում է Վաճառողի հետ կնքվող գործարքի առարկան, պայմանները և ժամկետը:

7. Ներկայացուցչի լիազորությունները սահմանափակվում են Կայքում գործարքի առարկայի և պայմանների Վաճառողի անունից և նրա հաշվին նշմամբ, ինչպես նաև գործարքի ձևակերպմամբ` Բաժանորդի դրամական միջոցները Պայմանագրի 7 կետով նախատեսված կարգով Բաժանորդին փոխանցելու և (կամ) տրամադրելու միջոցով: Պայմանագրով իրավունքներն ու պարտականությունները առաջանում են անմիջապես Բաժանորդի և Վաճառողի մոտ: Պայմանագրի առարկայի և պայմանների նկատմամբ բոլոր պահանջները ներկայացվում են Վաճառողին: Ներկայացուցիչը պատասանատվություն չի կրում Վաճառողի կողմից Պայմանագրի կատարման համար:

8. Բաժանորդը փոխանցում է Պայմանագրին կից համապատասխան Հավելվածում նշված գումարի չափով Ներկայացուցչի հաշվարկային հաշվին Կայքում նշված եղանականերով: Գումարի փոխանցումը կարող է կատարվել անկանխիկ հաշվարկի միջոցով:

9. Պայմանագրի 7 կետում նշված գումարի վճարման բոլոր ծախսերը կրում է Բաժանորդը:

10. Պայմանագրով Վաճառողի և Բաժանորդի իրավունքների և պարտականությունների առաջացումը կախված է այն պայմանի առաջացումից, որի վերաբերյալ Պայմանագրի կողմերին ոչինչ հայտնի չէ` կառաջանա թե չի առաջանա, այսինքն` այլ բաժանորդներին Պայմանագրի ակցեպտից, որոնց նվազագույն քանակը, ինչպես նաև պաշտոնական և հրապարակային առաջարկության գործողության ժամկետները նշվում են Պայմանագրին կից համապատասխան հավելվածում:

11. Բաժանորդի կողմից Պայմանագրի կնքման ապացույց է հանդիսանում Վաճառողին յուրահատուկ ծածկագրի տրամադրումը, որը շնորհվում է Բաժանորդին Կայքում գրանցվելուց կամ Վաճառողին Կտրոն տրամադրելուց հետո: Վաճառողի կողմից Պայմանագրի կնքման ցանկացած այլ ապացույցներ չեն քննարկվում:

12. Վաճառողի և բաժանորդի միջև տեղեկատվության փոխանակման կարգը սահմանվում և տեղյակ է պահվում Բաժանորդին Կայքում:

13. Բաժանորդը համաձայն է, որ Ներկայացուցչի կողմից օգտագործվում և մշակվում են Բաժանորդի անձնական տվյալները:

14. Բաժանորդը համաձայն է, որ Կայքում գրանցման ընթացակարգը անցնելուց հետո, Բաժանորդի էլեկտրոնային հասցեով Ներկայացուցչի կողմից կուղարկվեն նամակներ և հաղորդագրույթուններ, այդ թվում գովազդային բնույթի: Դրա հետ մեկտեղ Ներկայացուցիչը պարտավորվում է չփոխանցել Բաժանորդի հասցեն և նրա վերաբերյալ այլ տեղեկությունները երրորդ անձանց: Անձնական պրոֆիլում նշելով անձնական հեռաոսի համարը, Բաժանորդը ինքնաբերաբար համաձայնվում է ստանալ գովազդային բնույթի SMS հաղորդագրություններ: Տվյալ հաղորդագրութունների ստացումը դադարեցնելու ցանկություն ունենալու դեպքում, Բաժանորդը պետք է լրացնի հայտ, օգտվելով Ներկայացուցչի կայքում հետադարձ կապի ձևից:
Բաժանորդը համաձայնվում է, որ այն դեպքում, եթե Կտրոնը ակտիվացվել է և Բաժանորդի կողմից ստացվել է ծառայություն/իրացվել է Ապրանքը Մատակարարի կողմից այդպիսի ապրանք/ծառայություն, ապա դրամական միջոցների վերադարձմա բոլոր պահանաջները այդպիսի կտրոններով պետք է հասցեագրվեն ծառայության/ապրանքի վերջնական մատակարարին:

 

Ներկայացուցչի վավերապայմանները`

"Տրաբանդ" ՍՊԸ
ՀՀ, քաղաք Երևան, Հյուսիսային պողոտա 11
Հարկային ծածկագիր` 02604143
Բանկ ՎՏ Հայաստան, կենտրոնական գրասենյակ
Հ/հ 16048165215-600 ՀՀ դրամ

 

Թոփ ակցիաներ

20%
50%
70%
16%
50%
60%
22%
Դիտել բոլոր ակցիաները