Կանոններ

Սույն պայմանագիրը հասցեագրված է Համացանցում www.biglemon.am կայքում գրանցված ֆիզիկական անձանց, այսուհետ` "Բաժանորդ" և հանդիսանում է սույն Պայմանագրին կից Հավելվածում նշված անձի պաշտոնական և հրապարակային առաջարկություն, այսուհետ`"Վաճառող", ի դեմս ՙՔԵՅ.ԱՐ.ՋԻ.Ինվեստ՚ ՍՊԸ, այսուհետ`"Ներկայացուցիչ", գործող Վաճառողի անունից և նրա հաշվին, կնքել պայմանագիր, որի առարկան և պայմանները նշված են սույն Պայմանագրին կից Հավելվածում, կնքեղին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր) հետևյալի մասին.
1. Տերմիններ և սահմանումներ.
Հրապարակային Օֆերտա` Վաճառողի Ապրանքների և (կամ) Ծառայություների ձեռք բերման անսահմանափակ թվով անձանց, այդ թվում Օգտատերերին ուղղված, Կայքում հրապարակվող սույն առաջարկությունը:
Ակցիա - Վաճառողի կողմից անցկացվող միջոցառում, որն ուղղված է Վաճառողի Ապրանքների/Ծառայությունների իրացմանը Ներկայացուցչի Բաժանորդներին ըստ սույն Հրապարակային Օֆերտայում վերապահված պայմաններով Ներկայացուցչից ձեռք բերված կտրոնների: Օգտատերը/Ներկայացուցչի Բաժանորդը ընդունում է փաստացիորեն Ակցիային մասնակցած, եթե իր կողմից Վաճառողից ձեռք են բերվել Ապրանքներ/Ծառայություններ Հրապարակային Օֆերտայի շրջանակներում` Կտրոնը ներկայացնելու դեպքում: Ակցիայի պայմանները վերապահվում են Կայքում և հանդիսանում են սույն Հրապարակային Օֆերտայի (Պայմանագրի) անբաժանելի մասը (Հավելվածը):
Կտրոն` Օգտատերի կողից Ներկայացուցչից ձեռք բերվող կտրոն, որը թույլ է տալիս միանշանակորեն նույնականացնել Բաժանորդին և որը իրավունք է տալիս Վաճառողից Ակցիայի անցկացման պայմաններով Ապրանքների /Ծառայությունների ձեռք բերում Ակցիայի գործողության ժամանակաշրջանում:
Ակցիայի անցկացման ժամանակաշրջան` ժամանակաշրջան, որի ընթացքում Ներկայացուցիչը Բաժանորդներին տրամադրում է Կտրոններ ձեռք բերելու հնարավորոթյուն:
Կտրոնի գործողության ժամկետ` ժամանակաշրջան, որի ընթացքում Վաճառողը պարտավոր է Կտրոն ներկայացնող Բաժանորդներին Հրապարակային Օֆերտայի պայմաններով տրամադրել Ապրանքներ/ Ծառայություններ Ակցիայի անցկացման պայմաններին համապատասխան:
Կտրոնի գործողության ժամկետը նշվում է Կայքում:
2. Պայմանագիրը կնքելու լրիվ անվերապահ համաձայնություն (այսուհետ` Ակցեպտ) է հանդիսանում Ներկայացուցչի գրանցումը www.biglemon.am կայքում (այսուհետ` Կայք) և Պայմանագրի 7 կետով նախատեսված վճարման իրականացումը:
3. Պայմանագրի Ակցեպտ նշանակում է, որ Բաժանորդը համաձայն է սույն առաջարկության բոլոր դրույթներին և հավասարազոր է Պայմանագրի և դրան կից հավելվածների կնքմանը:
4. Պայմանագրի առարկան, պայմանները և գործողության ժամկետը սահմանվում են դրան կից համապատասան Հավելվածում (Ակցիայի անցկացման պայմաններ):
5. Պայմանագրին կից Հավելվածը հանդիսանում է դրա անբաժանելի մասը: Պայմանագրին կից Հավելվածում նշված բոլոր պայմանները հանդիսանում են Պայմանագրի պայմաններ:
6. Պայմանագրին կից Հավելվածը տեղակայվում է Համացանցում Կայքի էջի ՙԱկցիայի պայմանները՚ բաժնում, որը ներառում է Վաճառողի հետ կնքվող գործարքի առարկան, պայմանները և ժամկետը:
7. Ներկայացուցչի լիազորությունները սահմանափակվում են Կայքում գործարքի առարկայի և պայմանների Վաճառողի անունից և նրա հաշվին նշմամբ, ինչպես նաև գործարքի ձևակերպմամբ` Բաժանորդի դրամական միջոցները Պայմանագրի 7 կետով նախատեսված կարգով Բաժանորդին փոխանցելու և (կամ) տրամադրելու միջոցով: Պայմանագրով իրավունքներն ու պարտականությունները առաջանում են անմիջապես Բաժանորդի և Վաճառողի մոտ: Պայմանագրի առարկայի և պայմանների նկատմամբ բոլոր պահանջները ներկայացվում են Վաճառողին: Ներկայացուցիչը պատասանատվություն չի կրում Վաճառողի կողմից Պայմանագրի կատարման համար:
8. Բաժանորդը փոխանցում է Պայմանագրին կից համապատասխան Հավելվածում նշված գումարի չափով Ներկայացուցչի հաշվարկային հաշվին Կայքում նշված եղանականերով: Գումարի փոխանցումը կարող է կատարվել անկանխիկ հշվարկի միջոցով:
9. Պայմանագրի 7 կետում նշված գումարի վճարման բոլոր ծախսերը կրում է Բաժանորդը:
10. Պայմանագրով Վաճառողի և Բաժանորդի իրավունքների և պարտականությունների առաջացումը կախված է այն պայմանի առաջացումից, որի վերաբերյալ Պայմանագրի կողմերին ոչինչ հայտնի չէ` կառաջանի թե չի առաջանա, այսինքն` այլ բաժանորդներին Պայմանագրի ակցեպտից, որոնց նվազագույն քանակը, ինչպես նաև պաշտոնական և հրապարակային առաջարկության գործողության ժամկետները նշվում են Պայմանագրին կից համապատասխան հավելվածում:
11. Բաժանորդի կողմից Պայմանագրի կնքման ապացույց է հանդիսանում Վաճառողին յուրահատուկ ծածկագրի տրամադրումը, որը շնորհվում է Բաժանորդին Կայքում գրանցվելուց կամ Վաճառողին Կտրոն տրամադրելուց հետո: Վաճառողի կողմից Պայմանագրի կնքման ցանկացած այլ ապացույցներ չեն քննարկվում:
12. Վաճառողի և բաժանորդի միջև տեղեկատվության փոխանակման կարգը սահմանվում և տեղյակ է պահվում Բաժանորդին Կայքում:
13. Բաժանորդը համաձայն է, որ Ներկայացուցչի կողմից օգտագործվում և մշակվում են Բաժանորդի անձնական տվյալները:
14. Բաժանորդը համաձայն է, որ Կայքում գրանցման ընթացակարգը անցնելուց հետո, Բաժանորդի էլեկտրոնային հասցեով Ներկայացուցչի կողմից կուղարկվեն նամակներ և հաղորդագրույթուններ, այդ թվում գովազդային բնույթի: Դրա հետ մեկտեղ Ներկայացուցիչը պարտավորվում է չփոխանցել Բաժանորդի հասցեն և նրա վերաբերյալ այլ տեղեկությունները երրորդ անձանց: Անձնական պրոֆիլում նշելով անձնական հեռաոսի համարը, Բաժանորդը ինքնաբերաբար համաձայնվում է ստանալ գովազդային բնույթի SMS հաղորդագրություններ: Տվյալ հաղորդագրութունների ստացումը դադարեցնելու ցանկություն ունենալու դեպքում, Բաժանորդը պետք է լրացնի հայտ, օգտվելով Ներկայացուցչի կայքում հետադարձ կապի ձևից:
Բաժանորդը համաձայնվում է, որ այն դեպքում, եթե Կտրոնը ակտիվացվել է և Բաժանորդի կողմից ստացվել է ծառայություն/իրացվել է Ապրանքը Մատակարարի կողմից այդպիսի ապրանք/ծառայություն, ապա դրամական միջոցների վերադարձմա բոլոր պահանաջները այդպիսի կտրոններով պետք է հասցեագրվեն ծառայության/ապրանքի վերջնական մատակարարին:

 

 

Ներկայացուցչի վավերապայմանները`
"ՔԵՅ.ԱՐ.ՋԻ. Ինվեստ" ՍՊԸ
ՀՀ, քաղաք Երևան, Հյուսիսային պողոտա 11
Հարկային ծածկագիր` 02604143
Բանկ ՎՏ Հայաստան, կենտրոնական գրասենյակ
Հ/հ 16048165215-600 ՀՀ դրամ

Թոփ ակցիաներ

50%
57%
30%
30%
40%
34%
50%
Դիտել բոլոր ակցիաները